Практика
Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними мето­дами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в ОНТУ знань професійних умінь та на­вичок для аналізу та прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.

Проектно-технологічна практика студентів – невід'ємна складова частина навчального процесу і є ефективною формою закріплення знань, набутих при вивченні фундаментальних дисциплін і підготовчою базою для вивчення профільних дисциплін.

Метою проектно-технологічної практики є:

 • поглиблене ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, розширення й доповнення знань, здобутих студентами під час вивчення теоретичних курсів та виконання практичних і лабораторних завдань з дисциплін “Технологія програмування та створення програмних продуктів”, “Системне програмне забезпечення”, “Системний аналіз проектування комп’ютерних інформаційних систем”, “Теорія інформації та кодування”, “Організація баз даних та знань” та інших;
 • формування первинних професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень і розв'язування задач пов'язаних із сучасними комп'ютерними інформаційними технологіями в реальних науково-дослідницьких або виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Завданням практики є:

 • ознайомлення з виробничою структурою підприємства бази практики, вивчення адміністративної та інформаційної взаємодії між його окремими підрозділами;
 • ознайомлення з конфігурацією та архітектурою технічних засобів підприємства;
 • ознайомлення з програмним забезпеченням і програмними продуктами, які використовується або створюються в процесі діяльності даного підприємства;
 • ознайомлення з технологічними процесами управління інформаційними потоками, організацією зберігання даних, створення баз даних і доступу до даних;
 • вивчення послідовності, методів і засобів обробки даних;
 • опанування технологій розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 • вивчення основ конфігурування технічних засобів, інформаційних систем та мереж, систем автоматизованого проектування та керування;
 • оволодіння сучасними технологіями обробки інформації та застосування їх для виконання практичних завдань;
 • набуття виробничих навичок, а саме: технічної, проектувальної, виконавської;
 • набуття навичок групової роботи та роботи в колективі спеціалістів;
 • підготовка до вивчення спеціальних дисциплін на старших курсах.

Переддипломна практика є складовою частиною освітньої програми професійної підготовки бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Метою переддипломної практики є:

 • систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь й навичок студентів за фахом;
 • перевірка професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності на початкових посадах інженера із застосування комп'ютерів; конструктора комп’ютерних систем; інженера з програмного забезпечення комп’ютерів; інженера-програміста;
 • збір, узагальнення й аналіз матеріалів по темі дипломної роботи.

Завданням переддипломної практики є:

 • отримання початкового професійного досвіду;
 • отримання досвіду рішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань і вмінь фахівця:
 • вивчити організацію розробки програмних систем і комплексів, порядок розробки, проходження та затвердження проектної, технічної та програмної документації на підприємствах діяльність яких орієнтована на використання інформаційних систем різного призначення;
 • освоїти методику інженерної психології й організації інженерної праці на підприємствах галузі, у НДЦ, КБ загального та спеціального призначення;
 • узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення знань отриманих під час навчання;
 • узагальнення досвіду, знань й умінь з професійної, організаційної та виховної роботи в галузях інформаційних технологій на посаді інженера-програміста, інженера з комп’ютерних систем; інженера з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • акумулювання й аналіз матеріалів для підготовки дипломної роботи, проведення досліджень у рамках студентської науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна практика є складовою частиною освітньої програми професійної підготовки магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Головною метою науково-дослідної практики магістрів є підготовка глибоко мислячого спеціаліста, який володіє основами теорії науки і творчої діяльності, практичними навичками збору, обробки та аналізу даних, результатів наукових експериментів, здатного генерувати ідеї, володіти нахилами і здібностями до наукових повідомлень і прогнозів.

Цілі  науково-дослідної практики:

 • формування і розвиток професійних знань у галузі дорадництва, закріплення набутих теоретичних знань із дисциплін магістерської програми;
 • оволодіння необхідними професійними компетенціями за обраним напрямом спеціальної підготовки;
 • збір фактичного матеріалу для якісного підготовлення випускної магістерської роботи.

Основними завданнями науково-дослідної практики є:

 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • оволодіння сучасними методами збору, аналізу та обробки наукової інформації;
 • оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, публікацій, доповідей;
 • формування уявлень про сучасні інформаційні технології наукової інформації;
 • формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння активізації науково-дослідної діяльності магістрантів.

Переглянути перелік баз практик можна натиснувши на посилання: